Blog

Burkholderia cepacia (BCC) Bağışıklığı düşük kişilerde sıklıkla saptanan fırsatçı patojen:

bağişikliği baskilanmiş hastalarda siklikla saptanan bir firsatçi patojen burkholderia cepacia kompleksi görseli
66 / 100

BURKHOLDERİA CEPACİA KOMPLEKSİ (BCC)

Burkholderia cepacia kompleksi  (BCC), sulu ve steril olmayan farmasötik ürün geri çağırmalarının önde gelen nedenidir. Bu her yerde bulunan ancak yine de istenmeyen canlı, gerçekten de insanlarda, özellikle bağışıklığı zayıflamış insanlarda fırsatçı bir patojen haline gelebilir.

AMA TAM OLARAK KİMDEN BAHSEDİYORUZ?

Burkholderia cepacia , fermente etmeyen Gram-negatif basil formunda bir bakteridir. Burkholderia cepacia kompleks, birbirleriyle yakın ilişkili 17 türden oluşan bir gruptur. Bu bakterinin uzun süre sadece bitki patojeni olduğuna inanılmış, ancak daha sonraları özellikle hastanede yatan, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda yüksek düzeyde morbidite ve mortaliteye neden olan önemli bir fırsatçı patojen olduğu anlaşılmıştır. B.cepacia kompleks, başlıca bakteriyemi/sepsis, septik artrit, osteomiyelit, menenjit, peritonit, üriner ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Kistik fibrozisli veya kronik granülomatöz hastalığı olan bireyler, B.cepacia kompleks enfeksiyonlarına yatkındırlar. B.cepacia kompleks, hastanelerde kullanılan dezenfektan maddeler ve intravenöz sıvılar gibi sıvı ortamlarda uzun süre canlı kalabilmekte ve kolaylıkla çoğalabilmektedir. Hastalar B.cepacia kompleks bakterilerini ya çevreden ya da hastadan hastaya bulaşma yoluyla kazanırlar. B.cepacia kompleks bakterilerini tanımlamak, rutin mikrobiyoloji laboratuvarı için her zaman sabır gerektiren bir uğraştır. Bu laboratuvarlarda B.cepacia kompleks izolatlarının tanımlanması, genellikle selektif besiyerleri ve konvansiyonel biyokimyasal analizler ve/veya ticari sistemlerden oluşan bir kombinasyonun kullanılmasıyla sağlanır. Pseudomonas cepacia agar (PCA), oksidasyon-fermantasyon temelli polimiksin basitrasin laktoz agar (OFPBL) ve son zamanlarda geliştirilen B.cepacia selektif agar (BCSA), B.cepacia kompleks bakterilerinin izolasyonlarında yaygın olarak kullanılan besiyerleridir. B.cepacia kompleks üyeleri, API 20NE, Phoenix, MicroScan veya VITEK gibi uygun ticari testlerle tanımlanabilir. Moleküler teknikler, fenotipik tanımlamanın doğrulanması ve tür düzeyinin ötesinde ayırım yapılabilmesi için kullanılabilir. B.cepacia kompleks, aminoglikozidler, birinci ve ikinci kuşak sefalosporinler, antipsödomonal penisilinler ve polimiksinler gibi antimikrobiyal ajanlara intrensek olarak dirençlidir. B.cepacia kompleks bakterilerinde indüklenebilir kromozomal beta-laktamazların varlığına ve penisilin bağlayan proteinlerin değişimine bağlı olarak sıklıkla beta-laktamlara direnç gelişmektedir. B.cepacia kompleks bakterilerinde antibiyotik dışa atım (efluks) pompaları, kloramfenikol, trimetoprim ve florokinolonlara direnç gelişiminde aracılık eder. Antibiyotik baskısı altında tüm duyarlı antibiyotiklere hızlı bir şekilde direnç gelişebilmektedir. Bu derlemede, B.cepacia kompleks bakterilerinin sınıflandırılmaları, mikrobiyolojik özellikleri, virülans ve patogenez mekanizmaları, enfeksiyonlarının epidemiyolojik özellikleri, klinik tablosu, laboratuvar tanısı, antimikrobiyal direnç ve tedavisi, korunma ve kontrol önlemleri özetlenmiştir.

burkholderia cepacia görseli

Burkholderia cepacia , uzun süre hayatta kalabilir ve bi çok ortamda çoğalabilir. Ayrıca antiseptik ve dezenfektan solüsyonlara da dayanıklıdır.

Birden fazla ortamda bulunan bu bakteriler, olağanüstü metabolik çok yönlülüğe, üç kromozomlu karmaşık bir genoma ve hızlı mutasyon ve adaptasyon için büyük bir kapasiteye sahiptir. Ek olarak, antibiyotiklere ve antiseptiklere karşı doğal bir direnç ve aynı zamanda besinle sınırlı koşullarda hayatta kalma yeteneği sergilerler. Ek olarak, oligotrofik su ortamlarında bulunan organik maddeyi, bir karbon kaynağı olarak belirli antimikrobiyalleri kullanarak metabolize ederler. Bu özellikler BCC bakterilerinin neden korkulan kirletici maddeler olarak kabul edildiğini açıklar.

USP BÖLÜM 60 NE TAVSİYE EDİYOR?

Burkholderia cepacia kompleksi, mikrobiyolojik nedenlerle farmasötiklerin toplu geri çağrılmasının ana nedenlerinden biridir. BCC kompleks bakterileri, BCC riski taşıyan belirli hastalara yönelik steril olmayan sulu farmasötik ürünler için istenmeyen mikroorganizmalar olarak kabul edilir. Kontaminasyonun kaynakları ve nedenleri çoktur. Bunlar, kurutma ekipmanı için yetersiz prosedürleri, uygun olmayan depolamayı veya çevresel izlemenin yetersiz doğrulanmasını içerir. Bu toplu geri çağırmalar, ABD farmakopisinin farmasötik ürünlerdeki bu istenmeyen mikroorganizmaların sistematik taraması için açık kılavuzlar vermesini sağladı ve USP, Aralık 2019’daki BCC araştırmasını düzenlemelerine dahil etti.

burkholderia cepacia test fertilité 800x99 1 görseli

Bir yanıt yazın